CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  • Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ một đơn vị nào khác ngoại trừ các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng mà khách hàng đã cung cấp.
  • Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật của Nhà Nước khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật khác.
  • Chúng tôi cam kết tuân thủ cá quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.
Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách
Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách
Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute